งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะมนุษยศาสตร์

ปณิธาน
คณะมนุษยศาสตร์มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่รู้จริง กอปรด้วยคุณธรรม มีโลกทัศน์กว้าง มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเป็นผู้นำทางปัญญาของสังคม
วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ มุ่งเน้นการวิจัย การบริการสังคมและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นคุณธรรมและความเป็นเลิศด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ในระดับประเทศและนานาชาติ
          2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การสร้างฐานองค์ความรู้และเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยที่บูรณาการและเป็น            สหวิทยาการ
          3. เป็นแหล่งความรู้ บริการและแลกเปลี่ยนวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นความต้องการของสังคม
          4. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและไทย อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
          5. พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน
          6. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และพึ่งพาตนเองได้

 

 

วัตถุประสงค์
1.   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามรถเป็นที่พึ่งและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
2.   ผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ล้านนาคดีศึกษา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม
3. บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา จรรโลงคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคอาเซียน
6.   มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

สร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [17:36:41 น.]