งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปี

หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

-ดาว์นโหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [17:36:11 น.]