งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image คู่มือการกำหนดกรอบอัตราจ้าง57

1. คู่มือ ปฏิบัติการกำหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ปีงบประมาณ 2557

ประเภท

-ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

-ผู้เกษียณอายุราชการให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

-อาจารย์ชาวต่างประเทศ

-ผู้เชี่ยวชาญ

-ที่ปรึกษา

-ดาวน์โหลด-

2. แบบฟอร์ม การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ปี57 (งบประมาณรายได้ - งบประมาณแผ่นดิน)

-ดาวน์โหลด-

3. สรุปการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ปี57 (รายได้-แผ่นดิน)

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 [16:19:23 น.]