งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ประวัติความเป็นมาของงานนโยบายและแผนฯ

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
1. ชื่องาน/หน่วยงาน :      งานนโยบายและแผน
 
2. ที่ตั้ง :                                  อาคาร HB 7 ชั้น 2   คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
3. ประวัติและขอบข่ายการทำงาน :
               3.1 ความเป็นมา
งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงาน
    เลขานุการคณะ                       ในเอกสารการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการ
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ 24 สิงหาคม 2544 อันเป็นช่วงเริ่มต้นที่คณะมนุษยศาสตร์
    กำหนดให้มีงานนโยบายและแผนในคณะฯ เพื่อรองรับและประสานงานกับกองแผนงานของมหาวิทยาลัย
    เชียงใหม่นั้นระบุว่า เดิมใช้ชื่อว่า สายงานวางแผนและพัฒนา” หน้าที่คือ งานด้านสถิติและข้อมูล วางแผน
    และงานด้านอาคารสถานที่ จนถึงเดือนมกราคม 2548 มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน คือ   (1) หน่วย
    วางแผน งบประมาณและอัตรากำลัง (2) หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ และ (3) หน่วยบริการงานวิจัย-บริการ
    ชุมชน และธุรการ ต่อมาคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยโดยให้มีงานวิจัยและวิเทศ
    สัมพันธ์อีกสายงานหนึ่ง หน่วยบริการวิจัยจึงย้ายไปสังกัดงานดังกล่าว และปัจจุบันคณะฯ กำหนดให้งาน
    นโยบายและแผนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อีกงานหนึ่งด้วย
               3.2 ขอบข่ายการทำงานและแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน                                    
                                งานนโยบายและแผน โดยรวมเป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนงาน การจัดหาทรัพยากรให้
    คณะฯ สามารถดำเนินการตามแผนงาน และการประเมินแผนงานเพื่อพัฒนางาน จากการปรับภาระงาน
    ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 ปัจจุบันงานนโยบายและแผนมีขอบข่ายการทำงานดังนี้
                                (1) หน่วยวางแผน งบประมาณและอัตรากำลัง : ทำหน้าที่จัดทำแผนระยะสั้น ระยะยาว
                                 จัดทำงบประมาณแผ่นดิน-รายได้ และเสนอขออัตรากำลัง
                                (2) หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ : ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
                                 วางแผน การจัดทำงบประมาณ การประเมินผลและการรายงาน
                                (3) หน่วยประกันคุณภาพ และธุรการ เป็นหน่วยรองรับระบบประกันคุณภาพคณะฯ รายงาน
                                 ผลการปฏิบัติงานต่อสำนักงบประมาณ ธุรการของหน่วยงาน รวมทั้งประสานจัดการ
                                 เบิกจ่ายโครงการบริการชุมชนและกิจการนักศึกษาของคณะฯ

สร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [17:34:59 น.]