งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ตัวอย่าง-แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี

ตัวอย่าง แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2556-2558)

1.ตัวอย่าง แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) ของสาขาจิตวิทยา  -ดาวน์โหลด-

2.ตัวอย่าง แบบฟอร์ม แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี  -ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [17:35:49 น.]