งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image การปฏิบัติงานงบประมาณระบบe-Bud

แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานงบประมาณและการเงินด้วยระบบ e-Budget ปี 2556

-ดาวน์โหลด-

การใช้ระบบฐานข้อมูลควบคุมเงินงบประมาณประจำปี 2556 (ระบบ e-Budget)

-ดาวน์โหลด-

 

เอกสารเชิญประชุม การปฏิบัติงานงบประมาณและการเงินด้วยระบบ e-Budget ปี 2556 ไตรมาส1

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2555 [11:10:40 น.]