งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image กลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

 กลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

 

สร้างเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 [17:29:52 น.]