งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image คู่มือการจัดทำคำขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563

 คู่มือการจัดทำคำขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563

สร้างเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2561 [14:23:21 น.]