งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1-2)

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1-2)

สร้างเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 [13:55:24 น.]