งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3)

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงฯ คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3)

สร้างเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 [12:56:01 น.]