งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image รายงานการตรวจประเมินตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 1.รายงานการตรวจประเมินตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx  คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

สร้างเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2561 [09:13:21 น.]