งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 2.แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

สร้างเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2561 [16:33:36 น.]