งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image คำรับรองการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

 4.คำรับรองการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

สร้างเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2561 [15:48:56 น.]