งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ตัวชี้วัด เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 12 (พ.ศ.2560-2564)

 3.ตัวชี้วัด เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 12 (พ.ศ.2560-2564)

สร้างเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2561 [15:48:09 น.]