งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์-ปรtะจำปีการศึกษา 2558

 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์-ปรtะจำปีการศึกษา 2558

สร้างเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 [12:32:24 น.]