งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image คู่มือการกำหนดกรอบอัตราพนักงาน

คู่มือและแบบฟอร์มคำขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวปี พ.ศ.2556    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 [17:35:31 น.]