งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image แผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

 แผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา-ประจำปี-60

สร้างเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2560 [11:44:09 น.]