งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

1.งบประมาณเงินรายได้ 

-ดาวน์โหลด-

2. งบประมาณเงินแผ่นดิน

-ดาวน์โหลด-

สร้างเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 [12:26:31 น.]