งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


Psyche Festival 2018
ให้การต้อนรับศูนย์การทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ทิศทางการเปิดสอนหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0
     

     
     
     
     
ดาวน์โหลด
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราพนักงาน
แนวปฏิบัติหลักสูตรเหมาจ่ายปี56
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราจ้าง57
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปี
แบบคำขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปี 2558
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2556 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
งบประมาณค่าธรรมเนียมคงเหลือปี 2556 ยกไปปี 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ปีการศึกษา 2551-2554 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
คำขอค่าพาหนะเดินทางนำนศ.ออกนอกสถานที่57
แบบฟอร์มคำขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
     
     
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร