งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ: อาหารและเครื่องดื่ม
โครงการแลกเปลี่ยน CMU-UND SEED Program 2018
     

     
     
     
ดาวน์โหลด
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราพนักงาน
แนวปฏิบัติหลักสูตรเหมาจ่ายปี56
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราจ้าง57
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปี
แบบคำขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปี 2558
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2556 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
งบประมาณค่าธรรมเนียมคงเหลือปี 2556 ยกไปปี 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ปีการศึกษา 2551-2554 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
คำขอค่าพาหนะเดินทางนำนศ.ออกนอกสถานที่57
แบบฟอร์มคำขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
     
     
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร