งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


กิจกรรมแผนฯ
แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานโครงการประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ (รายงานเขียว/เหลือง/แดง)
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 12 (2560-2564)
การดำเนินด้านแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561
ปฏิทินการดำเนินงานด้านแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561
ตัวชี้วัด เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 12 (พ.ศ.2560-2564)
คำรับรองการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
คู่มือการใช้งานระบบ e-Project ประจำปีงบประมาณ 2562
     
     
     
     
     
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร