งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


พิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีประกาศเกียรติคุณและงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 52
     

กิจกรรมแผนฯ
การประชุมการจัดทำโครงการให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557-2558
แบบรายงานคำรับรอง (ด้านการวิจัย) ปี 56-57
ตารางแปลงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2558 (ฉบับหลังการประชุมวันที่ 1 เม.ย.57)
แผนปฏิบัติงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
กรอบแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ-ประจำปีงบประมาณ-2560-แยกหน่วยงาน
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 12 (2560-2564)
งบประมาณเพื่อจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ไปพลางก่อน
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
     
     
     
     
ดาวน์โหลด
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราพนักงาน
แนวปฏิบัติหลักสูตรเหมาจ่ายปี56
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราจ้าง57
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปี
แบบคำขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปี 2558
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2556 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
งบประมาณค่าธรรมเนียมคงเหลือปี 2556 ยกไปปี 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ปีการศึกษา 2551-2554 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
คำขอค่าพาหนะเดินทางนำนศ.ออกนอกสถานที่57
แบบฟอร์มคำขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
     
     
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร