งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
นิทรรศการเส้นทางราชฆรรคา สู่ชวาแดนใต้
Final project
     

กิจกรรมแผนฯ
การปฏิบัติงานงบประมาณระบบe-Bud
การประชุมการจัดทำโครงการให้บรรลุผลตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557-2558
แบบรายงานคำรับรอง (ด้านการวิจัย) ปี 56-57
ตารางแปลงแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2558 (ฉบับหลังการประชุมวันที่ 1 เม.ย.57)
งบประมาณเพื่อจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ไปพลางก่อน
แผนปฏิบัติงานประจำปีคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
กรอบแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติงานปี 59 ฉบับทบทวนตามแผนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 59
ข้อมูลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ-ประจำปีงบประมาณ-2560-แยกหน่วยงาน
แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 12 (2560-2564)
     
     
     
ข่าวสารงานประกันฯ
รายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555)
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
QA Guidelines แนวทางและข้อเสนอแนะการรายงานผลการดำเนินงาน รอบปีการศึกษา 56
ความรู้เกี่ยวกับ CMU EdPEx
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 2556-2557 (ร่างฉบับที่2)
Power Point นำเสนอบทสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
เอกสาร QA สัญจร ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์ม TQF7 ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2558
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ CMU-EdPEx
คู่มือเกณฑ์ EdPExCriteria58-61
คู่มือประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร-New
รายงานการสำรวจความพึงพอใจนายจ้าง ประจำปีการศึกษา 2557
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ตัวบ่งชี้-2.1
ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา57
     
ดาวน์โหลด
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราพนักงาน
แนวปฏิบัติหลักสูตรเหมาจ่ายปี56
คู่มือการกำหนดกรอบอัตราจ้าง57
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณารายจ่ายประจำปี
แบบคำขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ปี 2558
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ภาคการศึกษา 1/2556 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
งบประมาณค่าธรรมเนียมคงเหลือปี 2556 ยกไปปี 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ ภาควิชา สาขาวิชา และหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ ปีการศึกษา 2551-2554 คณะมนุษยศาสตร์ (FTES)
คำขอค่าพาหนะเดินทางนำนศ.ออกนอกสถานที่57
แบบฟอร์มคำขอโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558
     
     
เอกสารประกอบการจัดทำหลักสูตร