งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image บุคลากร


หัวหน้าภาควิชา/งาน

นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์
ข้อมูล MIS
 
บุคลากร

นางสาวกรองกาญจน์ รูปใหญ่
ข้อมูล MIS

นางสาวกัญญา เทพอุด
ข้อมูล MIS

นางเกศริน อินต๊ะ
ข้อมูล MIS
 

นายโกศล ปัญญา
ข้อมูล MIS

นางสาวจิรภา พลอยงาม
ข้อมูล MIS

นางจิระประภา สมศักดิ์
ข้อมูล MIS
 

นายจิระพงค์ สิงห์ธร
ข้อมูล MIS

นายเด่นศักดิ์ ชนะดวงดี
ข้อมูล MIS

นายทวี ใจเรือน
ข้อมูล MIS
 

นางสาวทัศนา เรือนคำ
ข้อมูล MIS

นายธวัช ชาติแสนปิง
ข้อมูล MIS

นายบุญธรรม สุวรรณประเสริฐ
ข้อมูล MIS
 

นายปราโมทย์ อาษากิจ
ข้อมูล MIS

นางสาวภัทรมน บุบผศิริ
ข้อมูล MIS

นายสมบูรณ์ คุณา
ข้อมูล MIS
 

นายสมพงษ์ เจ็งศรีวงศ์
ข้อมูล MIS

นายสว่าง วรรณะ
ข้อมูล MIS

นายสวิง ศิริ
ข้อมูล MIS
 

นายสุนทร เครื่องคำ
ข้อมูล MIS

นายอนนต์ สิงห์โทราช
ข้อมูล MIS

นายอนุชา สวันสุ
ข้อมูล MIS