สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1
พิธีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู่ช่วยศาสตราจารย์