การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image 103 ปี ชาตกาล

 <object id="MediaPlayer1" CLASSID="CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701" standby="Loading Microsoft Windows® Media Player components..." type="application/x-oleobject" width="500" height="350">
<param name="fileName" value="http://202.28.248.180/media/103/part1.wmv">
<param name="animationatStart" value="true">
<param name="transparentatStart" value="true">
<param name="autoStart" value="true">
<param name="showControls" value="true">
<param name="Volume" value="30">
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://202.28.248.180/media/103/part1.wmv" name="MediaPlayer1" width="500" height="350" autostart="1" showcontrols="1" volume="30%">
</object>

สร้างเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2555 [15:08:54 น.]