การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image รายนามคณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์


1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์ กรรมการ
5. อาจารย์ณฐวัฒน์ ล่องทอง กรรมการ
6. เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
7. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
8. หัวหน้าหน่วยห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ
9. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ
10. นางสาวกัญญา เทพอุด กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวกรองกาญจน์ รูปใหญ่ ผู้ช่วยลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้ง

สร้างเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 [12:43:52 น.]