การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

บ้านสีขาว อบอุ่นด้วยรักและพลัง


โครงการแลกเปลี่ยน CMU-UND SEED Program 2018
ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tourism and Culture College of Yunnan University, P.R. China
ให้การต้อนรับสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย