สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีนในระดับอุมศึกษา
เข้าร่วมเดินขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป
จัดการแข่งขันทำลาบสุก ตำพื้นเมือง