คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Welcome


Psyche Festival 2018
ให้การต้อนรับศูนย์การทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ทิศทางการเปิดสอนหลักสูตรสายมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ในยุคประเทศไทย 4.0