สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคลากร
Banner


ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีนในระดับอุมศึกษา
เข้าร่วมเดินขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป
จัดการแข่งขันทำลาบสุก ตำพื้นเมือง