สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image News 2015

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม", "ดีเด่น" และ "ชมเชย" จากการแข่งขัน "การประกอบอาหาร" ในงานโครงการหลวง 2558 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 58 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทสื่อคลิปวีดีโอ จากโครงการประกวด 3 สื่อสร้างสรรค์ MAR Award (Message Across Rainbow Award) “สื่อข้ามสายรุ้ง” ครั้งที่ 2 ในประเด็น “การคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ” หัวข้อ “ใจเธอ...คือใจฉัน” จัดโดย terre des hommes (Help for Children in Need) และ กลุ่มละครชุมชน “กั๊บไฟ” เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ 2558
ณ ห้อง HB5200 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 58
 
 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน จัดงานขันโตกน้องใหม่สัมพันธ์ เพื่อต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน
สู่การเป็นน้องใหม่ ณ ห้อง HB6240 เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 58


คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบ้านและชุมชน นำน้องนักศึกษาใหม่ รหัส 58 สักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย
ณ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558


 ผศ.ดร.อัจฉรา สโรบล หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ณภัทร วิศวะกุล และ อ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน ปีการศึกษา 2558 จัดกิจกรรมปฐิมนิเทศและให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบ้านและชุมชน ณ HB7504 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558?

 


ผศ.ดร.อัจฉรา สโรบล หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ณภัทร วิศวะกุล และ อ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน ปีการศึกษา 2558 ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่สาขาวิชาบ้านและชุมชน ณ HB7306 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558


กระบวนวิชา 006206 การจัดการบ้านเรือน จัดงาน "งามสวยด้วยสวยดอก The beauty of flower cone" โดยได้รับเกียรติจาก รศ. โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวดแข่งขันทำสวยดอกล้านนา ห้างสรรพสินค้า เมญ่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558


นักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพ" ณ กทม. ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558


นักศึกษาสาขาวิชาบ้านและชุมชน จัดการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) (กลุ่มละครชุมชน กั๊บไฟ, สถาบันลูกโลกสีเขียว และสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ HB5100

 


ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกาหลี ในโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 


ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ และชมรมศิษย์เก่าบ้านและชุมชน จัดการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาควิชาและกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

 


นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว คณาจารย์อาวุโสและบุคลากร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ ครัดทัพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุชมชน และพิธีเปิดงานนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา โดยมีอาจารย์อรรถวิทย์ สุจินตวงษ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "โอกาสและความท้าทายต่อการใช้เทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการอาหาร


สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากเชฟ MAX มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อการประกอบอาหารอิตาเลี่ยน ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558รศ.จารุนันท์ เชาวน์ดี ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม “สวยดอก 12 ราศี” ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมค่า ล้านนางาม Celebrate The Beautiful of Lanna” เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่


อาจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล เข้าร่วมเสวนาและบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ "การพัฒนาระบบประกันสังคมที่เหมาะสมสำหรับแรงงานข้ามชาติ" จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิเพื่อนหญิง ณ สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558


คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชามนุษยสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เครือข่ายศึกษา วิจัย และความสัมพันธ์การจัดการชุมชนครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2558


สร้างเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 [16:17:36 น.]