สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม", "ดีเด่น" และ "ชมเชย" จากการแข่งขัน "การประกอบอาหาร" ในงานโครงการหลวง 2558 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 58 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 56) สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทสื่อคลิปวีดีโอ จากโครงการประกวด 3 สื่อสร้างสรรค์ MAR Award (Message Across Rainbow Award) “สื่อข้ามสายรุ้ง” ครั้งที่ 2 ในประเด็น “การคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ” หัวข้อ “ใจเธอ...คือใจฉัน” จัดโดย terre des hommes (Help for Children in Need) และ กลุ่มละครชุมชน “กั๊บไฟ” เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ
ให้การต้อนรับ Ms.Hu Shaofei, Associate Professor, Foreign Language College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (TISE 2017)
     

ข่าวทั่วไป
     
     
conference2016