สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image มุ่งพัฒนาคนดี คนเก่ง มีความสุข

 

การเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาคนดี คนเก่งและมีความสุข  

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจสังคม ความคิดและวัฒนธรรมอันหลากหลายของชนชาติต่างๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประชาคมโลก

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร วิเคราะห์วิจารณ์และเปรียบเทียบ เพื่อให้รู้จักตนเองและสังคมโลก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส

รวมถึงสอดแทรกกระบวนวิชาทางด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ฝึกการคิดวิเคราะห์และนำเสนอความรู้อย่างเป็นระบบ สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกๆด้าน ด้วยกิจกรรมเสริมทักษะ ทั้งการฝึกการสนทนา การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ กิจกรรมทัศนศึกษา การฟังการบรรยายพิเศษ ฯลฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถนำวิธีการและความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและประกอบสัมมาชีพรับใช้สังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นอกเหนือจากปณิธานข้างต้น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเล็งเห็นว่าการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว โดยปราศจากการขัดเกลาทางจิตใจและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต ไม่เพียงพอที่จะสร้างบุคลากรที่ดีของสังคมได้ จึงมุ่งหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีทัศนคติที่ดี คิดและพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยเหตุด้วยผล ใช้ “ คุณธรรมนำความรู้ ”  เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีคุณภาพต่อไป

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 [04:26:23 น.]