สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image พระกรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม

 

 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2515 ได้เสด็จมาทรงสอนภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4ของสาขาวิชาฯ เป็นครั้งแรก ตามคำกราบทูลเชิญของ ผศ.ดร. แน่งน้อย เพนธ์ ลูกศิษย์ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา และปรารถนาจะให้นักศึกษาภาษาฝรั่งเศสได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 ถึงปี พ.ศ.2527 ทรงพระเมตตาเสด็จมาทรงสอนนักศึกษาทุกปีเป็นเวลา 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง และประทับทรงงานอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ตลอดทั้งวัน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นครูอย่างแท้จริง ทรงมุ่งหวังที่จะให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับความรู้ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และยังทรงปลูกฝังให้พวกเขานำวิชาความรู้ความคิดที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ เพื่อทำประโยชน์แก่ตนและสังคมต่อไป

เมื่อได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเงินค่าตอบแทนในฐานะองค์บรรยายพิเศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินจำนวนนั้นแก่สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา” ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้นำดอกผลเป็นรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนภาษาฝรั่งเศสสูงสุดในชั้นปีที่ 4 และต่อมา ผศ.ดร. แน่งน้อย เพนธ์ ขอพระราชทานพระอนุญาตให้ทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สมเด็จพรเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกองทุนอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึงปี พ.ศ. 2551 และต่อมาภายหลังท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาได้กรุณามอบทุนทรัพย์สมทบกองทุนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาได้รับพระราชทานทุนทั้งสิ้นรวม 55 คน

ขณะที่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงสอนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานคำแนะนำในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและพระราชทานความรู้เพิ่มพูนแก่คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสอย่างไม่ถือพระองค์

ในปี พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาฝรั่งเศส) แด่พระองค์ท่าน

พระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่สง่างาม พระเมตตาที่มีต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และคณะมนุษยศาสตร์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และจะขอจดจำใส่เกล้าฯ ตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ และ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

https://samutprakarndent.files.wordpress.com/2012/05/pjtz-10.png

 ทรงฉายพระรูปร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาบริเวณหน้าอาคาร HB 2

 https://samutprakarndent.files.wordpress.com/2012/05/pjtz-10.png

 

   ทรงฉายพระรูปร่วมกับลูกศิษย์รหัส 18 อย่างไม่ถือพระองค์

 https://samutprakarndent.files.wordpress.com/2012/05/pjtz-10.png

 7.1

  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ “วันกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส” บริเวณโถงชั้นล่างอาคาร HB 5 

 https://samutprakarndent.files.wordpress.com/2012/05/pjtz-10.png

 

พระอิริยาบทในขณะทรงสอนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 https://samutprakarndent.files.wordpress.com/2012/05/pjtz-10.png

 

  เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน จะทรงฉายพระรูปร่วมกับลูกศิษย์ทุกครั้ง

 https://samutprakarndent.files.wordpress.com/2012/05/pjtz-10.png

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 [04:42:45 น.]