สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image จากอิฐก้อนแรก

 

 

1

วิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นวิชาหนึ่งที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสคือ Rev. André Gomane บาดหลวงคาธอลิคชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นข้าราชการวิสามัญชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.จินตนา แสงโสมทรัพย์ และ อ.ดร.แน่น้อย เพนธ์

2

โดยในปีแรกของการสถาปนามหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ทั้งหมด 75 คน ในจำนวนนี้สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสถึง 60 คน ทางคณะมนุษยศาสตร์จึงขอความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสผ่านทางสำนักวัฒนธรรมสถานทูตฝรั่งเศส

3

ทางสำนักวัฒนธรรมได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆตามความประสงค์ของทางคณะมนุษยศาสตร์โดยทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส Monsieur Vinciguerra ได้เดินทางมาพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ตามคำเชิญของ.ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมกับได้เข้าพบ ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในขณะนั้น

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสทางวิชาการทุกด้านนับตั้งแต่นั้นมา เริ่มด้วยการส่ง Monsieur Michel BRUNEAU ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาฝรั่งเศสคนแรกที่มีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) ฉบับแรกจนเสร็จสมบูรณ์ และได้เปิดสอนวิชาเอกครั้งแรกในปี พ.ศ.2508

นอกจากความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสยังให้ความช่วยเหลือทางด้านทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ทุนการอบรมดูงานระยะสั้นสำหรับอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาเช่น ฟิล์มภาพนิ่ง แถบบันทึกเสียง และหนังสือประกอบการเรียนการสอน

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 [09:05:21 น.]