สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image การแข่งขันทั่วไป

 นางสาวมันตา วงศ์จันทรา และ นางสาวศศิธร อินศิธร ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2553 จากการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและเทศกาลของไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส ภายใต้หัวข้อ « Tourisme durable» จัดโดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย Nice Sophia Antipolis และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 [10:44:45 น.]