สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image งานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

งานวิจัย

ธีราศุขสวัสดิ์ณ อยุธยา.(2559). “เอริค ออร์เซนนา และ นิทานไวยากรณ์ (Erik Orsenna and Grammar Tales). ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ธีราศุขสวัสดิ์ณ อยุธยา.(2560). “สัมพันธบทในนิทานไวยากรณ์ของเอริค ออร์เซนนา (Intertextuality in Grammar Tales by Erik Orsenna)”. มนุษยศาสตร์สาร. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) หน้า 43-83.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. (2560). “ภาพแทนของไวยากรณ์ฝรั่งเศส จากนิทานไวยากรณ์ เรื่อง  ไวยากรณ์คือบทเพลงอันแสนหวาน ของ เอริค ออร์เซนนา (Representation of French Grammar from Grammar is a Sweet, Gentle Song by Erik Orsenna)”. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สกว. (22 มิถุนายน 2560).

 

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

เหรียญ หล่อวิมงคล.(2558).แนวคิดมนุษยนิยมในผลงานของฌอง-มารี กุสตาฟ เลอ เคลซิโอ”. มนุษยศาสตร์สาร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558). เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2559). หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส. เชียงใหม่:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.