สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image อาจารย์ประจำ

 

 


หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ผศ. จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร 

    

รศ.ดร. ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

 

รศ. เหรียญ หล่อวิมงคล

 รศ.ดร. ปาจรีย์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
ผศ.ดร. อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 


ผศ.ดร. มณทิญา พ่วงทรัพย์

 

 

อ. สิริธร สุนทรธรรม

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 [16:46:53 น.]