สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image สาขาวิชาของฉัน

 


«  การต้อนรับที่อบอุ่นจากรุ่นพี่ และอาจารย์ประจำสาขาวิชา รวมถึงมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆร่วมชั้นทุกคน คือความประทับใจแรกของดิฉันหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่นี่ไม่ได้สอนแค่ความรู้ในตำรา แต่ยังปลูกฝังให้พวกเรารู้จักการคิดวิเคราะห์สิ่งที่เรียนด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้อาจารย์ทุกท่านยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้พวกเรารู้จักปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้พวกเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ตลอดทั้งปีการศึกษาสาขาวิชาของเราได้จัดกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศสมากมาย เพื่อให้พวกเราได้นำความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสในทุกๆ ทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มาใช้ให้เกิดประโยชน์และได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมฝรั่งเศสอย่างแท้จริง สำหรับดิฉัน การก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดสำหรับชีวิตนักศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันได้รับจากสาขาวิชานี้ล้วนมีค่า น่าประทับใจ และไม่สามารถหาได้จากที่ไหนได้อีก นอกจากที่ “Notre Section de Français” »

 

นางสาวรัตติพร ใจบรรทัด (รหัส 540110141 )

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 [04:22:53 น.]