สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image ครู

 

 

ปาริชาติ สุทธิเวทย์ (รหัส 181091)

 

ประวัติการรับราชการ

ปัจจุบัน   : ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

รางวัลเด่น

 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “คุรุสดุดี” ประจำปี 2251 เนื่องในโอกาสวันครูโลก World Teachers’ day จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรและเข็มพระนามาภิไธย่อ ก.ว. “ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น” ประจำปีพุทธศักราช 2553 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

  3. เกียรติบัตร “ครูสอนดี” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554  จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

4. รางวัล “เพชรล้านนา’34” ตามโครงการครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 

« 4 ปี ในการเป็นนักศึกษา รหัส 181091 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสฯ (39 ปีที่แล้ว) เป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะความรู้ ไม่เพียงด้านความรู้ภาษาฝรั่งเศส แต่รวมถึงมารยาทในการดำรงตนในสังคม จากแบบอย่างการทำงานของคณาจารย์ทุกท่านที่ทุ่มเทเวลา ความรักความเอาใจใส่ และกลวิธีการสอนที่หลากหลาย และความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต คือการได้เข้าชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เป็นเบ้าหลอมให้กับข้าพเจ้าต่อยอดในอาชีพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา จนประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่นระดับประเทศ" ประจำปีพุทธศักราช 2553 »

 

 

สาธิตการสอน นำเสนอผลงานมาตรฐานการศึกษาไทยสู่สากลและประชาคมอาเซียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 

 

โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรและเข็มพระนามาภิไธย่อ ก.. ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น”  ประจำปี พ.ศ.2553

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 [04:07:06 น.]