สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
กิจกรรมเพื่อสังคม
บุคลากร
การเรียนการสอน
ผลงานของคณาจารย์
รางวัลและผลงานของนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วาระครบรอบ 50 ปี
เส้นทางสู่หลากหลายอาชีพ
ความในใจศิษย์เก่า
Banner


an image เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

ตามที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Palme Académique เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีคุณูปการต่อการสอนภาษาฝรั่งเศสคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวรวม 7 ท่าน ดังนี้

 

  • รศ. กาญจนา  จิวะกิดาการ (Chevalier - Ordre National de la Légion d’Honneur ปี พ.ศ. 2534)
  • ผศ.ดร. แน่งน้อย  เพนธ์ (Officier - Ordre National de la Légion d’Honneur ปี พ.ศ. 2535)
  • อ. Hélène  Turquet  de  BEAUREGARD (Chevalier - Ordre National de la Légion d’Honneur ปี พ.ศ. 2537)
  • .ดร. สุภาภรณ์  อาภาวัชรุตม์ (Chevalier - Ordre National de la Légion d’Honneur ปี พ.ศ. 2541)
  • รศ.ดร. จิรประภา บุญพรหม (Chevalier - Ordre National de la Légion d’Honneur ปี พ.ศ. 2546)
  • รศ.ดร. ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา (Chevalier - Ordre National de la Légion d’Honneur ปี พ.ศ. 2547)
  • รศ. พูลสุข ตันพรหม (Chevalier - Ordre National de la Légion d’Honneur ปี 2548)

 

 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Palme Académique

 

 

 

สร้างเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 [09:40:29 น.]