งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ปฏิทินงาน

งาน กำหนดการรับเอกสาร กำหนดการจ่ายเงิน
ค่าสอนอาจารย์พิเศษ (ประจำเดือน) ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน สิ้นเดือน
ค่าสอนนานาชาติ (ประจำเดือน) ภายในวันที่ 5 ของเดือน สิ้นเดือน
เงินเดือนพนักงานโครงการจ้าง ภายในวันที่ 1 ของเดือน สิ้นเดือน
ค่ารักษาพยาบาล ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน สิ้นเดือน / กลางเดือนถัดไป
ค่าเล่าเรียนบุตร ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน สิ้นเดือน / กลางเดือนถัดไป
เงินกู้สวัสดิการคณะฯ ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน สิ้นเดือน / กลางเดือนถัดไป
เงินเดือนข้าราชการ และพนักงาน - ล่วงหน้า 3 วันทำการของสิ้นเดือนนั้นๆ
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ - ล่วงหน้า 5 วันทำการของสิ้นเดือนนั้นๆ

 

*หมายเหตุ*   

กำหนดการส่งเอกสารการเบิกจ่ายวันสุดท้ายของงบประมาณปี 2556  วันศุกร์ที่ 16  สิงหาคม 2556

และหากไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ขอให้สาขา / หน่วยงาน ทำหนังสือ

การขอเลื่อนส่งการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นโครงการอะไร จำนวนเงินเท่าไหร่

พร้อมทั้งจะจัดส่งภายในวันที่เท่าไหร่

หากเลยกำหนดงานการเงินจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเบิกจ่าย

สร้างเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2556 [14:52:08 น.]