งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image บุคลากร


หัวหน้าภาควิชา/งาน

นายวัชรินทร์ ไชยเวช
ข้อมูล MIS
 
ประธานสาขาวิชา/หัวหน้าหน่วย

นางสายทอง คุณาชีวะ
ข้อมูล MIS
 
บุคลากร

นางสาวเกศณีย์ ศรียวง

นางสาวนิตยา คำอินต๊ะมูล
ข้อมูล MIS

นางสาวนิรมล ปั๋นแก้ว
ข้อมูล MIS
 

นางภัทรา อินทเคหะ
ข้อมูล MIS

นายมนตรี มอญเพ็ชร
ข้อมูล MIS

นายสิงห์คำ อนนทยี
ข้อมูล MIS
 

นางสาวสุกัญญา เพ็ญสละพันธุ์
ข้อมูล MIS

นางสาวอัญชลี มอญเพ็ชร
ข้อมูล MIS

นางอำพัน กาวีอิ่น
ข้อมูล MIS