งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


พิธีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู่ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับโลก
     

ปฏิทินงานด้านการเงินฯ
     
     
ข่าวประกวดราคา/การประมูล