งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
โครงการผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเมืองมัณฑเลย์
โครงการ "บูรณาการความรู้ภาษาจีนสู่ชุมชน"
     

ปฏิทินงานด้านการเงินฯ
     
     
ข่าวประกวดราคา/การประมูล