ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image หลักสูตร


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
       สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมีกระบวนการวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา จำนวน 26 กระบวนวิชา โดยเปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 15 กระบวนวิชา และเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 14 กระบวนวิชา


สาขาวิชาภาษาจีน
       สาขาวิชาภาษาจีนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2523 ต่อมาได้บรรจุ
เข้าแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2525 - 2529) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นวิชาโท
ในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา 2557
       ปัจจุบันเปิดสอนเป็นวิชาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิตตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 สามารถรับนักศึกษาวิชาเอกได้
ปีละ 30 คน 
       สาขาวิชาภาษาจีนมีกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 28 กระบวนวิชา โดยเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 15 กระบวนวิชา
และเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 13 กระบวนวิชา


สาขาวิชาพม่า
        สาขาวิชาพม่าได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตั้งแต่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของทบวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสมัยนั้นที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการฝึกอบรมภาษาพม่า
ให้แก่นักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นวิชาโทในปีการศึกษา 2543 จวบจนถึงปัจจุบัน
        ในแต่ละภาคการศึกษา มีการเปิดกระบวนวิชาทั้งสิ้น 6 กระบวนวิชา ได้แก่ ภาษาพม่าพื้นฐาน 1  ภาษาพม่าพื้นฐาน 2 
ภาษาพม่าระดับกลาง 1  ภาษาพม่าระดับกลาง 2  ไวยากรณ์ภาษาพม่า  และภาษาพม่าระดับสูง


สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และฮินดี
        ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นกระบวนวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ระยะแรกที่เปิดสอนวิชาเอกภาษาไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 วิชาภาษาฮินดี
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นวิชาเลือก และตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา ทั้งภาษาบาลี - สันสกฤต และฮินดี ได้รับอนุมัติ
ให้เปิดเป็นวิชาโท และมีแนวโน้มจะเปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตอันใกล้
        สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และฮินดี เปิดสอน 3 ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาฮินดี โดยมีกระบวนวิชา
จำแนกในแต่ละภาษา ดังนี้
        1. ภาษาบาลี มีทั้งหมดจำนวน 8 กระบวนวิชา เปิดสอนในภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 4 กระบวนวิชา และในภาคเรียนฤดูร้อน
เปิดสอน 1 กระบวนวิชา
        2. ภาษาสันสกฤต มีทั้งหมดจำนวน 6 กระบวนวิชา เปิดสอนในทุกภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 2 กระบวนวิชา แต่ถ้า
มีนักศึกษาเลือกเรียนเป็นวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลือกเรียนเป็นวิชาโท ทางสาขาวิชาฯจะเปิดเพิ่มตามที่นักศึกษาต้องการ
        3. ภาษาฮินดี มีทั้งหมดจำนวน 6 กระบวนวิชา เปิดสอน 5 กระบวนวิชาในทุกภาคเรียนปกติ และเปิดสอน 2 กระบวนวิชา
ในภาคเรียนฤดูร้อน


สาขาวิชาภาษาเกาหลี

        สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้รับอนุมัติให้เปิดสอนกระบวนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาเลือกเสรี ในปีการศึกษา 2555 ปัจจุบัน
สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลีเป็นวิชาโท และเนื่องด้วยการเล็งเห็นถึงความต้องการและความสำคัญ
ของภาษาเกาหลีในโลกปัจจุบัน ทางสาขาวิชาฯจึงมีโครงการที่จะดำเนินการจัดตั้งวิชาภาษาเกาหลีขึ้นเป็นวิชาเอกในอนาคตอันใกล้
        สาขาวิชาภาษาเกาหลีมีกระบวนวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 6 กระบวนวิชา ได้แก่ ภาษาเกาหลี 1, ภาษาเกาหลี 2,
ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1, ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2, การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1, การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2

 

สร้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 [03:24:13 น.]