ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ท่านสามารถฟังรายการตะวันออกปริทัศน์ย้อนหลังได้ที่นี่ (คลิก)

 ท่านผู้สนใจสั่งซื้อวารสารตะวันออกปริทัศน์ โปรดดูรายละเอียดการสั่งซื้อที่นี่ (คลิก)

        
ฉบับปฐมฤกษ์ (ก.ค. 51- มิ.ย. 52) ฉบับที่ 2 (ก.ค. 55 - มิ.ย. 56)

วารสาร "ตะวันออกปริทัศน์" เป็นวารสารรวมบทความคัดสรรจากรายการตะวันออกปริทัศน์ ซึ่งเคยออกอากาศทางรายการวิทยุประจำคลื่น FM100 เสียงสื่อสารมวลชน นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี โบราณคดี ตลอดจนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก