ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

 สำรองที่นั่งฟังการบรรยายคลิกที่นี่ 

"Inspire to Write ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ"

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 8:30-12:00 น.
ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มช.

**หลังจบการบรรยาย เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน**


__________________________
กำหนดการ:

08:30 น. ลงทะเบียน
 
08:45 น. พิธีเปิดงาน
 
09:00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทำอย่างไรให้อยากเขียนหนังสือ” โดย รองศาสตราจารย์ นส.พ. ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ที่ปรึกษาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
11:00 น. ตอบข้อซัก-ถาม
 
11:15 น. แนะนำการตีพิมพ์หนังสือกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ทีมงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
11:45 น. ตอบข้อซัก-ถาม
 
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 

 

     

เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
จัดการอบรมการใช้ระบบ CMU E-Document
กระบวนการจัดการประชุม