การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีไทย...อ่านรายละเอียดที่นี่
ผลงานอื่นๆ ...อ่านรายละเอียด
ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ล้านนา...อ่านรายละเอียดที่นี่
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าล้านนา...อ่านรายละเอียดที่นี่
ผลงานอื่นๆ ...อ่านรายละเอียด

 

สร้างเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 [15:55:03 น.]