การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และบุคลากรสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image ปีการศึกษา 2551 (มิ.ย.51 - พ.ค.52)

รวมภาพกิจกรรม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2553


สร้างเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 [13:13:03 น.]