มนุษยศาสตร์ มช. บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image มองพม่าผ่านพหุวัฒนธรรม

 มองพม่าผ่านพหุวัฒนธรรมและแนวโน้มการค้า การลงทุน: การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                                                                                                                                        

1. มองพมาผ่านวรรณกรรมเรื่องสั้น " His Act of Merit " สะท้อนชนชั้นในสังคม ครอบครัวและศาสนาโดย Prof.John Okell ผู้เชีี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจากมหาวิทยลัย SOAS (School of Oriental and African Studies) University of London ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ

2.ภาพสะทอ้นสังคมและวัฒนธรรมพม่าจากภาษิตโบราณ โดย รศ.อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และประธานสาขาวิชาพม่า มหวิทยลัยเชียงใหม่

3.มองเศรษฐกิจการเงินพม่า หลังเปิดประเทศ โดยคุณสุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัย เศรษฐกรอาวุโสส่วนเศรษฐกิจภาคธนาคารแห่งประเทศไทย สำนนักงานภาคเหนือ

4.การค้าและการลงทุนในพม่า : แนวโน้มในอนาคต โดย คุณสุพจน์ กลิ่นปราณีต กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน(พม่า)

สร้างเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 [15:08:18 น.]