มนุษยศาสตร์ มช. บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
โครงการผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเมืองมัณฑเลย์
โครงการ "บูรณาการความรู้ภาษาจีนสู่ชุมชน"
     

เที่ยวสุขี 4 ชุมชน
     
เสวนาเชิงวิชาการ(AEC)