สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

an image Welcome

        ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า จี น

  ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


清迈大学人文学院中文系欢迎!

 

 

     

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีนในระดับอุมศึกษา
เข้าร่วมเดินขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป
จัดการแข่งขันทำลาบสุก ตำพื้นเมือง