สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Banner


an image Welcome


ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาจีนในระดับอุมศึกษา
เข้าร่วมเดินขบวนสรงน้ำพระพุทธรูป
จัดการแข่งขันทำลาบสุก ตำพื้นเมือง